Lưu trữ thẻ: Lá đinh lăng gọi sữa về

Lá đinh lăng lợi sữa

Mẹ thương con kể trời kể bể… Tình thương mà người mẹ dành cho con[...]