Lưu trữ thẻ: Mất sữa uống lá đinh lăng

Lá đinh lăng lợi sữa

Mẹ thương con kể trời kể bể… Tình thương mà người mẹ dành cho con[...]